Kết quả kiểm định

Đảm bảo chất lượng  »  Kết quả kiểm định


Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho trường Đại học Lạc Hồng

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho trường Đại học Lạc Hồng do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ngày 16 tháng 3 năm 2018

/Data/News/782/files/QD_cap_giay_CN_KDCLGD.pdf

 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho trường Đại học Lạc Hồng

/Data/News/782/files/KDCLGD.JPG

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  16,574       1/184