Chương trình đào tạo

Khoa Sau Đại học  »  Chương trình đào tạo

NỘI DUNG

  Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2011

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2011

   

   STT  Mã số
   Tên môn học  Tổng ĐVHT Số tiết
       
  Phần 1: Kiến thức chung
   1  120001  Ngoại ngữ 1 và 2  5  105
   2  121002  Triết học  3  60
       Cộng    8  165

  Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

  2a) Môn học bắt buộc

   3  121101  Toán học cho tin học  3  60
   4  121102  Tính toán song song và phân tán  3  60
   5  121103  Hệ cơ sở tri thức  3  60
   6  121201  Đánh giá an toàn mạng máy tính  3  75
   7  121202  Cơ sở dữ liệu nâng cao  3  60
   8  121203  Cơ sở dữ liệu phân tán  3  60
   9  121204  Phương pháp nghiên cứu khoa học  3  60
       Cộng   21  450

  Danh mục các môn tự chọn

  Chọn 4 chuyên đề trong các chuyên đề sau (hoặc một số chuyên đề mới)

   1  121104  Xử lý ngôn ngữ tự nhiên  3  60
   2  121105  Hệ thống thông minh  3  60
   3  121106  Tính toán thông minh  3  60
   4  121107  Nhập môn mật mã học  3 60
   5  121108  Công nghệ tri thức và ứng dụng  3  60
   6  121109  Logic mờ và ứng dụng  3  60
   7  121110  Học máy và mạng neural  3  60
   8 121205  Khai khoáng dữ liệu và nhà kho dữ liệu  3  60
   9 121206  Cơ sở dữ liệu suy diễn  3  60
  10 121207  Hệ hỗ trợ ra quyết định  3  60
   11 121208  Xử lý ảnh  3  60
   12 121209  Phân tích và thiết kế hướng đối tượng  3  60
   13 121210  Hệ thống thông tin  3  60
   14 121211  Đồ họa máy tính  3  60
   15 121212  Nguyên lý ngôn ngữ lập trình  3  60
   16 121213  Quản trị dự án Công nghệ thông tin  3  60
   17 121214  Phương pháp và kỹ thuật lập trình Internet  3  60
   18 121215  An toàn và bảo mật hệ thống  3  60
   19 121216  Công nghệ Linux  3 75
   20 121217  Hệ thống và an ninh mạng  3 75
   21 121218  Báo cáo chuyên đề khoa học 3 60
     2b) Môn học tự chọn
   10    Môn tự chọn 1  3  60
   11    Môn tự chọn 2  3  60
   12     Môn tự chọn 3  3  60
   13     Môn tự chọn 4  3  60
       Cộng   12  240
      Phần 3: Tốt nghiệp
   14  121301  Luận văn Thạc sĩ  10  150
       Cộng   10  150
       Tổng cộng  51  1005

   


  © 2019 Đại học Lạc Hồng
    162,688       3,013