Luận văn cao học

Khoa Sau Đại học  »  Luận văn cao học

Danh mục Luận án tiến sĩ chuẩn bị bảo vệ

-  Danh mục luận án tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh

1. LATS_Phạm Minh_LHU: download tại đây

2. LATS_Lê Thanh Tiệp_LHU: download tại đây

3. LATS_Nguyễn Ngọc Mai_LHU: download tại đây

4. LATS_Nguyễn Văn Khả_LHU: download tại đây

5.LATS_Nguyễn Văn Ít_LHU: download tại đây

6. LATS_Phạm Cao Tố_LHU: download tại đây

-  Danh mục luận án tiến sĩ ngành Khoa học máy tính