Chương trình đào tạo

Khoa Sau Đại học  »  Chương trình đào tạo

NỘI DUNG

  Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2009

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 2009

   

  STT Mã số Tên môn học Tổng ĐVHT Số tiết
     Phần 1: Kiến thức chung

   1

  2

  120001

  127002

    Ngoại ngữ

    Triết học

  5

  5

  105

  120

       Cộng   10  225

     Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

     2a) Môn học bắt buộc

   3  127101   Kinh tế vi mô  2  45
   4  127102   Kinh tế vĩ mô  2  45
   5  127103   Luật kinh tế  2  45
   6  127104   Quản trị học  2  45
   7  127105   Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 45
  8 127201   Quản trị chiến lược 3 60
  9 127202   Quản trị marketing 3 60
  10 127203   Quản trị tài chính 3 60
  11 127204   Quản trị chất lượng 2 45
      Cộng  21 450

     Danh mục các môn học tự chọn

     Chọn 5 môn học trong các môn học sau (hoặc một số môn học mới)

  1 127106   Tin học ứng dụng  2  45
  2 127107   Quan hệ kinh tế quốc tế  2   45
  3 127108   Tài chính - tiền tệ  2   45
  4 127205   Phân tích kinh tế dự án  2  45
  5 127206   Quản trị nguồn nhân lực  2   45
  6 127207   Quản trị kinh doanh quốc tế  2   45
  7 127208   Quản trị dự án  2   45
  8 127209   Quản trị sản xuất và điều hành  2   45
  9 127210   Quản trị rủi ro  2   45
  10 127211   Tài chính các công ty da quốc giá  2   45
  11 127212   Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty  2   45
  12 127213   Quản trị các công ty da quốc gia  2   45
  13 127214   Nghiên cứu khoa học trong quản trị  2   45
  14 127215   Phát triển và thay đổi tổ chức  2   45
  15 127216   Báo cáo chuyên đề khoa học 2 45
      Cộng  30  675
     2b) Môn học tự chọn
  12     Môn tự chọn 1  2  45
  13     Môn tự chọn 2  2  45
  14     Môn tự chọn 3  2  45
  15     Môn tự chọn 4  2  45
  16     Môn tự chọn 5  2  45
       Cộng   10  225
     Phần 3: Tốt nghiệp
  17  127301   Luận văn Thạc sĩ  10  150
        Cộng   10  150
        Tổng cộng  51  1050

   


  © 2019 Đại học Lạc Hồng
    162,688       2,996