Văn bản của Trường

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Trường


Tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

1. Nhà trường đã thành lập đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1 điểm);

Quyết định số 164/QĐ- ĐHLH ngày 20/5/2008 v/v thành lập phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Kiểm định chất lượng.

2. Có kế hoạch phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, từng bước hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường (1 điểm);

Quy định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 về đạo đức nhà giáo.

Quyết định số 526/QĐ-ĐHLH ngày 10/4/2010 v/v ban hành Quy định nội quy Trường Đại học Lạc Hồng.

Quyết định số 1257/2010/QĐ-ĐHLH ngày 05/11/2010 về Văn hóa Đại học Lạc Hồng.

Quyết định số 397/QĐ-ĐHLH ngày 18/8/2011 v/v ban hành Quy định về trang phục đối với Cán bộ, Giảng viên và Nhân viên Trường Đại học Lạc Hồng.

3. Các hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường được triển khai theo đúng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục đã đề ra. Có triển khai đánh giá theo chuẩn đầu ra, thu thập thông tin phản hồi về chất lượng dạy và học, tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (1 điểm);

Báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng

Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Lạc Hồng.

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2011

(thực hiện theo công văn số 3340/BGDĐT-NGCBQLGD)

4. Báo cáo tự đánh giá được hoàn thành đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chủ quản đúng thời hạn quy định (1 điểm);

Báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng

5. Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các báo cáo liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1 điểm);

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2011- 2012

Báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm 2011

Thông báo số 23/TB- ĐHLH ngày 15/2/2011 v/v gửi báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011

6. Tham gia đầy đủ và hiệu quả các hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (1 điểm);

Hội thảo- Tập huấn xây dựng hệ thống công cụ thông tin phản hồi kết quả giáo dục đại học, tháng 12/2011 (đơn vị tư vấn: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN)

Tham gia dự án “Đào tạo chuyên sâu về ĐBCL qua hệ thống học tập hỗn hợp” do Ngân hang thế giới (WB) tài trợ (thực hiện theo công văn số 03/CV của Hiệp hội các trường ĐH&CĐ ngoài công lập Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục E.Q.T.S)

Hội thảo đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012

7. Tham gia trả lời, góp ý đầy đủ và đúng thời hạn các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1 điểm);

Công văn số số 43/TB- ĐHLH ngày 12/3/2011 v/v gửi góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (thực hiện theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007)

8. Có nguồn kinh phí hợp lý cho công tác đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục; có báo cáo về kết quả thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục (1 điểm);

Dự trù kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 -2012:

 • Thiết kế mẫu phiếu khảo sát;
 • Lấy ý kiến khảo sát và phỏng vấn;
 • Xử lý kết quả khảo sát và phỏng vấn;
 • Đánh giá ngoài;
 • Tổ chức seminar...

9. Nhà trường có đầy đủ cơ sở dữ liệu liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục và triển khai hiệu quả các kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, các kiến nghị của đoàn đánh giá ngoài (nếu có) (1 điểm);

Quyết định số 29/2008/QĐ- BGDĐT ngày 6/6/2008 v/v ban hành quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Các tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học: 

 • Chuyên đề bộ tiêu chuẩn tiêu chí, tháng 4/2007;
 • chuyên đề hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để tự đánh giá, tháng 4/2007;
 • chuyên đề hướng dẫn tìm minh chứng tự đánh giá theo các tiêu chuẩn KĐCL trường đại học, tháng 12/2006; 
 • kỹ thuật thu thập thông tin và viết báo cáo tự đánh giá, tháng 12/2006;
 • mẫu và bảng biểu thống kê, tháng 12/2009.

10. Các thông tin về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và kết quả đạt được trong nhà trường được đăng tải và cập nhật trên website của trường (1 điểm).

Báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2011- 2012

Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Lạc Hồng.


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  147,079       1/345