Tin tức

Hoạt động đảm bảo chất lượng trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Lạc Hồng không đến trường làm việc nhưng các hoạt động giảng dạy và quản lý trong từng lĩnh vực vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học. Riêng hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường vẫn tiến hành như kế hoạch đã đề ra. Các cuộc họp trực tiếp để triển khai hoạt động tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế được chuyển sang họp trực tuyến, những vấn đề trao đổi để làm rõ nội dung các tiêu chuẩn trong quá trình viết báo cáo được thực hiện qua mail và các hình thức trao đổi online đảm bảo hỗ trợ các khoa hiệu quả.

 Tại thời điểm này, bộ phận Đảm bảo chất lượng của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng vẫn tiến hành các cuộc họp online đối với các chương trình tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của Abet (thuộc khoa Công nghệ Thông tin và Cơ điện – Điện tử), 02 chương trình tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối với các chương trình đào tạo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, hiện tại các khoa đang trong quá trình sửa chữa các tiêu chuẩn và gửi về bộ phận Đảm bảo chất lượng để hiệu chỉnh trước khi ráp cuốn báo cáo tự đánh giá.

Một cuộc họp trực tuyến với các thành viên của Khoa Ngôn ngữ Anh để triển khai hoạt động tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA

 

Đảm bảo chất lượng

đảm bảo chất lượng, aun, abet, moet