Phương pháp giảng dạy

Đảm bảo chất lượng  »  Phương pháp giảng dạy


Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các Trường đại học ICT hiện nay

Bài viết: Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các Trường đại học ICT hiện nay

Tác giả: Ngô Tứ Thành, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Nguồn:Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV 24, 2008)

Nguồn: Đại học Nha Trang


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  85,921       1/136