Phương pháp giảng dạy

Đảm bảo chất lượng  »  Phương pháp giảng dạy


Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Các nguyên lý, thực trạng và giải pháp

Bài viết: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Các nguyên lý, thực trạng và giải pháp

Tác giả: PGS.TS. Trần Thanh Ái - ĐH Cần Thơ (tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổ chức tại Đại học Sài Gòn, 5/2010, tr 42-53)

Nguồn: Đại học Nha Trang


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  81,587       1/306