Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa IX)

Thực hiện công văn số 459-CV/BTG.ĐUK ngày 21 tháng 2 năm 2014 của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối về việc "Tuyên truyền và tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa IX)"

Tải nội dung tại đây: 183-PB/TU