Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền

​​Triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về việc ​lãnh đạo Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp​ và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh