Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền

​Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 12-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị​