Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại Học Lạc Hồng

I. Mục đích

1. Hướng đến đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt được các mục tiêu chiến lược của nhà trường.

2. Nhằm đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

3. Sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định của các tổ chức, cơ quan kiểm định trong và ngoài nước.

II.  Nội dung

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Lạc Hồng là tổng thể các hệ thống, nguồn lực và thông tin dành cho việc thiết lập, duy trì và cải tiến chất lượng của hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  34,149       1/307