Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

GIAI ĐOẠN 2022-2025

Nội dung chính sách:

1. Đào tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động với sự tham gia của các bên liên quan.

2. Người học tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tương ứng với trình độ và ngành đào tạo, có thể tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để phát triển bản thân.

3. Liên tục phát triển đội ngũ có trình độ chuyên môn đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

4. Đầu tư lâu dài và liên tục về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bảo đảm sự hiện đại và liên tục cập nhật trong suốt quá trình hoạt động; bảo đảm trang bị - thiết bị đầy đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

/Data/News/780/files/QD_chinh_sach_chat_luong.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  63,213       1/345