Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các công cụ đánh giá

1. Đánh giá người học

Về kết quả học tập của người học: được đánh giá thông qua điểm quá trình (10%), kết quả các bài kiểm tra/thuyết trình/tự luận (30%) và thi cuối kỳ (60%) theo quy định của Trường.

Về đánh giá kết quả rèn luyện của người học: Hiện tại, việc đánh giá rèn luyện của sinh viên được thực hiện trên phần mềm đánh giá tại trang renluyen.lhu.edu.vn. Người học sẽ đăng nhập vào tự đánh giá điểm rèn luyện khi tham gia các hoạt động liên quan đến học tập, các hoạt động xã hội, phong trào của Khoa, Trường,… Sau đó GVCN sẽ tiến hành họp lớp đánh giá đối sánh lại với kết quả SV tự chấm và thống nhất kết quả bằng biểu quyết và có biên bản họp lớp. Kết quả đánh giá rèn luyện theo từng lớp sẽ được GVCN gửi Quản sinh Khoa tổng hợp gửi Phòng Công tác sinh viên (CTSV). Theo đó, Phòng CTSV có trách nhiệm theo dõi, đánh giá lại tính chính xác của kết quả rèn luyện của người học. Đồng thời Phòng CTSV cũng theo dõi việc sinh viên chấp hành các quy chế, nội quy của Nhà trường như việc đi học đúng giờ, trang phục, quy chế thi,…

​​​​​​​2. Đánh giá khóa học và chương trình học

Vào cuối mỗi học kỳ, sinh viên của trường tiến hành đánh giá khóa học bao gồm: chất lượng giảng dạy của giảng viên, hoạt động dạy học và phương pháp đánh giá môn học, giáo trình, nội dung môn học, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Sau khi Phòng Đào tạo lập kế hoạch đánh giá, Trung tâm Thông tin tư liệu sẽ tạo mẫu đánh giá trên hệ thống. Các khoa triển khai hướng dẫn sinh viên cách khảo sát, tạo kỳ đánh giá bằng cách đưa danh sách lớp và tên giáo viên vào phần mềm khảo sát. Sau khi hết thời gian khảo sát, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng căn cứ vào số liệu do Trung tâm Thông tin tư liệu gửi, phân tích kết quả khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát gửi Ban Giám hiệu và từng khoa. Căn cứ vào báo cáo khảo sát, Khoa sẽ có kế hoạch cải tiến gửi Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp trình Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện.

Hiện tại, Trường đã ban hành nhiều quy định về việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo. Các quy định này là cơ sở pháp lý để các Khoa, bộ môn xây dựng và phát triển CTĐT trình độ Sau ĐH, ĐH, Cao đẳng liên thông đáp ứng được các yêu cầu về năng lực đầu ra nêu trong Khung trình độ quốc gia, là cơ sở để các đơn vị Phòng, Khoa lập kế hoạch hoạt động và phối hợp hoạt động giữa các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Các Khoa khi xây dựng CTĐT bắt buộc phải tổ chức hội thảo lấy ý kiến từ các DN, Cựu SV, GV, để đảm bảo chương trình không lạc hậu so với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Ngoài ra, GV thuộc các bộ môn trong mỗi Khoa cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn và dự giờ lẫn nhau để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời đảm bảo giảng viên giảng dạy theo đúng chuẩn đầu ra của môn học.

Hội đồng khoa học trường và hội đồng khoa học khoa có nhiệm vụ đảm bảo tính khoa học và chính xác trong việc xây dựng CTĐT cho các ngành đào tạo trong toàn  trường và cho từng đơn vị.

​​​​​​​3. Đánh giá Giảng viên/chuyên viên/Nhân viên

Đánh giá Giảng viên: hiện nay đánh giá GV được thực hiện thông qua Phiếu đánh giá về kết quả các hoạt động thực hiện bao gồm giảng dạy, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố bài báo khoa học, Hội thảo, chuyển giao công nghệ. Trong đó, đề tài các cấp được tiến hành hàng năm theo các bước: đăng ký, xét duyệt, phê duyệt, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu thanh toán đề tài. Các bước thực hiện này được chuẩn hóa theo các mốc thời gian theo đúng quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Theo đó mỗi năm, Trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng có báo cáo thống kê về việc thực hiện NCKH và CCCN của GV  ở các đơn vị, đồng thời có đánh giá sơ bộ các đề tài về số lượng và chất lượng.

Đánh giá Chuyên viên/Nhân viên: hiện nay đánh giá Chuyên viên/Nhân viên được thực hiện thông qua Phiếu đánh giá về kết quả các hoạt động thực hiện trong năm học.

​​​​​​​​​​​​​​4. Đánh giá dịch vụ

Để đánh giá chất lượng dịch vụ do nhà trường cung cấp, Phòng Hành chính – Tổ chức lập kế hoạch khảo sát đối với nhân viên, GV về sự hài lòng đối với môi trường làm việc, nhu cầu học tập, đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chế độ làm việc... Phòng Hành chính – Tổ chức xử lý kết quả, lập báo cáo gửi Ban Giám hiệu để đề ra kế hoạch cải tiến cho phù hợp. Việc phản hồi kết quả xử lý sau khảo sát sẽ được Phòng Hành chính – Tổ chức thông báo đến nhân viên toàn trường.

Đối với sinh viên đang học, Trường tiến hành khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với các lĩnh vực: hệ thống quy định, quy chế, hoạt động đào tạo, NCKH, hoạt động hỗ trợ: CTSV, CVHT, BCN Khoa, Phòng/ban, Hoạt động đoàn hội, thông tin tuyên truyền…, Hệ thống thông tin, Cơ sở vật chất. Việc khảo sát được thực hiện bằng hình thức online. Theo kế hoạch đánh giá hàng năm, Trung tâm thông tin tư liệu sẽ thực hiện tạo mẫu đánh giá trên hệ thống sau đó các Khoa tiến hành thông báo cho sinh viên biết kế hoạch khảo sát. Sinh viên đăng nhập vào trang thông tin nội bộ của trường http://me.lhu.edu.vn và thực hiện khảo sát. Sau khi kết thúc đợt khảo sát, Trung tâm Thông tin tư liệu sẽ trích xuất dữ liệu gửi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Phòng sẽ tiến hành thống kê, làm báo cáo chung về tình hình khảo sát sự hài lòng của sinh viên gửi về Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan.

Đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp trường thực hiện khảo sát về chương trình đào tạo bao gồm các nội dung: Chuẩn đầu ra, Cấu trúc chương trình, Đội ngũ giảng viên, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá môn học, Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Vào cuối mỗi năm học, Phòng Đào tạo lập kế hoạch đánh giá, Trung tâm Thông tin tư liệu sẽ tạo mẫu đánh giá trên hệ thống và sinh viên phải thực hiện kỳ đánh giá này trước khi đăng ký xét tốt nghiệp trên hệ thống. Dựa trên cơ sở dữ liệu do Trung tâm Thông tin tư liệu cung cấp, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành phân tích, ra báo cáo kết quả gửi Ban Giám hiệu và các Khoa. Căn cứ vào đó, Khoa lập kế hoạch cải tiến chất lượng gửi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổng hợp, trình lãnh đạo nhà trường xem xét đưa ra kế hoạch cải tiến chung cho toàn trường.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  13,032       1/175