Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các công cụ giám sát

1.1. Tiến trình của người học

Tại mỗi khoa trong trường đều có đội ngũ cán bộ theo dõi, giám sát tiến trình học tập của sinh viên từ lúc tuyển sinh đến lúc tốt nghiệp. Trong đó, Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập người trực tiếp giám sát tình hình đến lớp, tình trạng học tập của sinh viên để báo cáo về khoa định kỳ và có biện pháp cải tiến kịp thời nhằm đảm bảo sinh viên theo kịp tiến độ học tập. Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập còn có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên cách thức trả nợ môn phù hợp với năng lực để đảm bảo tiến trình học hiệu quả.

Mặt khác, tiến trình học tập và rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ sẽ được thể hiện thông qua hệ thống điểm trực tuyến và hệ thống đánh giá rèn luyện trực tuyến. Theo đó, người học có thể giám sát tiến độ hoàn thành chương trình học tập của mình thông qua việc theo dõi các môn học mình đã đăng ký trong mỗi học kỳ, số môn chưa đạt (nếu có) trên hệ thống điểm bằng mã số sinh viên riêng của mỗi sinh viên được cấp vào năm nhất.

Kết quả theo dõi tiến trình học tập của sinh viên và kế hoạch cải tiến được giáo viên chủ nhiệm lưu giữ trong hồ sơ quản lý sinh viên, được sử dụng làm một trong những căn cứ để đánh giá sinh viên cuối năm, xét khen thưởng, kỷ luật hay cấp học bổng cho sinh viên.

1.2. Tỷ lệ bỏ học, tốt nghiệp, có việc làm

Mỗi Khoa đều có cán bộ phụ trách (Quản sinh, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo vụ) thống kê tỷ lệ sinh viên bỏ học/thôi học, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sớm, đúng và trễ so với thời hạn đồng thời có các báo cáo so sánh giữa các năm để đưa ra biện pháp cải tiến nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo đúng quy định của nhà trường và đảm bảo quyền lợi của sinh viên. Báo cáo thống kê và cải tiến được Khoa gửi về Ban giám hiệu mỗi năm học để quản lý và có kế hoạch cải tiến cho phù hợp.

Trung tâm Thông tin tư liệu phối hợp với Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Khoa xây dựng Hệ thống báo cáo điều hành (Phần mềm Dashboard). Phần mềm này giúp các khoa theo dõi được tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ đậu tốt nghiệp, có việc làm của sinh viên để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa và đưa ra kế hoạch cải tiến cho phù hợp với tiến trình học tập của sinh viên tại trường.

1.3. Phản hồi từ thị trường lao động và cựu sinh viên

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, nhà trường thực hiện thu thập ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng lao động và cựu sinh viên.

Tại mỗi khoa đều có một cán bộ phụ trách quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nơi thực hành thực tập, tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về chất lượng sinh viên của khoa.

Phản hồi của nhà tuyển dụng:

 Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng Đào tạo và cán bộ phụ trách quan hệ doanh nghiệp của Khoa trực tiếp thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của thị trường lao động 01 lần/năm. Nội dung tiến hành khảo sát là chất lượng sinh viên tốt nghiệp của trường. Sau khi có số liệu, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng sẽ xử lý kết quả khảo sát, gửi cho lãnh đạo nhà trường và các bên liên quan để có kế hoạch điều chỉnh, cải tiến cho phù hợp.

Phản hồi của cựu sinh viên:

Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng Đào tạo và cán bộ phụ trách quan hệ doanh nghiệp của Khoa lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về chương trình đào tạo và khả năng đáp ứng công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Số liệu khảo sát được gửi về cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xử lý. Kết quả khảo sát và các ý kiến đóng góp của cựu sinh viên được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phân loại gửi về cho từng khoa để khoa sử dụng làm một trong những cơ sở khi đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

Ngoài ra, trường còn lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên thông qua các buổi họp mặt, gặp gỡ giữa lãnh đạo khoa và nhà tuyển dụng, cựu sinh viên hàng năm.

1.4. Hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học

Bộ phận phụ trách là cán bộ phụ trách NCKH của các Khoa và Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng. Hàng năm, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng thống kê số lượng, kết quả các đề tài NCKH do cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thực hiện đồng thời báo cáo cho Ban giám hiệu về hiệu quả nghiên cứu khoa học của các đơn vị trong toàn trường.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  63,210       1/342