Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các quy trình bảo đảm chất lượng

Thực tế cho thấy, việc ban hành các quy trình là rất cần thiết trong công tác quản lý bảo đảm chất lượng và điều hành của trường. Mục đích ban hành quy trình quản lý là nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý và tính xuyên suốt khi vận hành trên thực tế của các Khoa/Phòng/Bộ phận trong toàn trường.

Các quy trình bảo đảm chất lượng tại LHU:

 

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  13,029       1/175