Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các công cụ bảo đảm chất lượng

4.1. Phân tích SWOT

Phân tích SWOT nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm còn tồn tại của nhà trường từ đó có kế hoạch hành động nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục những điểm tồn tại. Theo đó, các đơn vị căn cứ vào kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm của nhà trường đề xuất triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ số, kế hoạch hành động dựa trên việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức hiện có.

4.2. Đánh giá/kiểm định

Phòng Thanh tra là đơn vị thực hiện các hoạt động đánh giá nội bộ nhằm bảo đảm các đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ theo chức năng/nhiệm vụ, quy chế hoạt động của nhà trường.

Ngoài ra, trường cũng tiến hành công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo, cấp cơ sở giáo dục theo các Bộ tiêu chuẩn đánh giá trong và ngoài nước.  Dựa trên các phân tích, đánh giá độc lập của các chuyên gia kiểm định chất lượng, nhà trường có kế hoạch hành động cụ thể nhằm mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo cũng như các hoạt động của Nhà trường. 

4.3. Hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan

Hàng năm, Trường tổ chức khảo sát ý kiến các bên liên quan và sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng hoạt động.

4.4. Sổ tay bảo đảm chất lượng

Tổng hợp các quy trình hướng dẫn thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng cho đào tạo cũng như quản lý chất lượng chung các hoạt động trong toàn trường.

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  63,211       1/344