Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các công cụ bảo đảm chất lượng

1. Sổ tay bảo đảm chất lượng

Tổng hợp các quy trình hướng dẫn thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng cho đào tạo cũng như quản lý chất lượng chung các hoạt động trong toàn trường.

​​​​​​​2. Hệ thống khảo sát ý kiến các bên liên quan

Hàng năm, Trường tổ chức khảo sát ý kiến các bên liên quan và sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng hoạt động.

​​​​​​​3. Đánh giá/kiểm định nội bộ

Phòng Thanh tra thực hiện nhằm bảo đảm đúng và đủ theo quy chế hoạt động, chức năng/nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường.

Bên cạnh đó, theo định kỳ 5 năm một lần nhà trường tiến hành rà soát và thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ. Dựa trên các phân tích, đánh giá độc lập của các chuyên gia kiểm định chất lượng của Bộ, nhà trường có kế hoạch hành động cụ thể nhằm mục đích cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà Trường.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  13,030       1/175